Damnation scene (Melodrama The Christened Jewess)

Now playing:

Damnation scene (Melodrama The Christened Jewess)

Artist(s):

S.G. Lyubimov, A.M. Vishnevetskaya, A.M. Bunchuk, I.S. Leusenko

lyrics by:

Ivan A.Togobochny

Poltava


Added by: